Binnen Biks Shots dient een nieuwe vrijwilliger zich, net als ieder ander die de NBB vertegenwoordigt, te gedragen conform de normen en waarden vastgesteld door de NBB. Deze normen en waarden maken deel uit van de omgangsvormen omschreven in het manifest ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’

In het manifest staat dat we onder sportiviteit & respect verstaan:

·   Samen tot de beste prestaties komen

·   Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen

·   Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels

·   Je inleven in anderen

·   Een veilige omgeving bieden

·   Waardering tonen aan alle betrokkenen

·   Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier

Onze vereniging legt bepaalde afspraken met vrijwilligers vast in een overeenkomst.

De vrijwilligers moeten tevens de gedragsregels voor begeleiders in de sport te tekenen. De ondertekenende partij kan zo kennis nemen van de gedragsregels en dient zich hier aan te conformeren. Daarnaast wijzen we de vrijwilligers op onze statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Trainers en coaches ondertekenen de verklaring tuchtrecht. Daarmee verplichten zij zich (mede) te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak.

Voor coaches en spelers is er een gedragscode beschikbaar. Deze worden voorafgaand aan ieder seizoen ondertekend en gepubliceerd.

Vrijwilligers die met minderjarigen werken moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vragen. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Binnen Biks Shots worden de volgende stappen doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

* We houden een kennismakingsgesprek.
* We checken referenties.
* We laten een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar.
* We maken de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laten de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
* We maken de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

Joomla templates by a4joomla